2017-05-21 00:20:51


همقدم
حامی

نفس نفس همنفسا به همدیگه نفس بدیم
فردای روشن مال ماست کافیه دست به دست بدیم
قدم قدم همقدما پشتو پناه هم باشیم
جاده به مقصد میرسه کافیه همقدم باشیم

وقتی دلا یکی باشن سوز زمستونم باشه
گرمی به جونمون میده مقصدمون یکی باشه

خارای این بیابونم راهو نشونمون میده
نفس نفس
تموم روشنایی ها پیش رو لبخند میزنه
لطف خدا بهم دیگه دلا رو پیوند میزنه

خبر خبر منتظرا اسبو سوارا ببینید
گردو غبارو بشونید پیک بهارو ببینید
وقتی دلا یکی باشن