2017-05-21 01:41:07


دعوت
نیما مسیحا
آهنگساز: داریوش تقی پور

اومدی خسته رفتن، گفتی شونه هاتو می خوام
مهربونی نشنیدم، بگو که صداتو می خوام
قصه تنپوش شبت کو، تو تنم سردی شبهاس
گفتی تنهایی کشیدم، از من شکسته پیداس
تو تموم طول رفتن، نه سلامی نه یه دعوت
به نگاه آشنایی، نه یه گوشه چشم رغبت
گفتی ابری دقایق، دلمو تنگ تو می کرد
سر به زیر اومدم از شب، پر حرفم همه از درد

اومدی خسته رفتن، گفتی شونه هاتو میخوام
مهربونی نشنیدم، بگو که صداتو میخوام
گفتم ای همیشه شیرین، به نگاه عاشقونه ام
به حضورتو خوش آمد، درد دل بگو به شونه ام
درد دل بگو به شونه ام، درد دل بگو به شونه ام