بهار اومد بوی دیروز ۴۲
2017-04-24 01:30:54


بهار اومد
محمد رودگر
منصور
آهنگساز: همایون اسدی

بهار اومد، بهار اومد، بهار اومد
ولی این هم بدون تو غم انگیزه
کجا رفتی، کجارفتی، چرا رفتی
بدون تو بهار از غصه لبریزه
من آن رنگ سیاه شام اندوهم
منآن روزم که صبحم صبح پائیزه
میان آه و آن مجنون سپر هر دم
نمیمانم، همیگردم، همی گردم
تو را میجویم و هرگز نمیابم
تو آن عشقی که افزون میکنیدردم
بهار از شاخه هم دیگر نمی روید
درخت خشک عشقم سبز نمیجوید
بهاراومد، بهار اومد، بهار اومد
ولی این هم بدون تو غم انگیزه
کجا رفتی، کجارفتی، چرا رفتی
بدون تو بهار از غصه لبریزه
من آن رنگ سیاه شام اندوهم
منآن روزم که صبحم صبح پائیزه
میان آه و آن مجنون سپر هر دم
نمیمانم، همیگردم، همی گردم
تو را میجویم و هرگز نمیابم
تو آن عشقی که افزون میکنیدردم
بهار از شاخه هم دیگر نمی روید
درخت خشک عشقم سبز نمیجوید
بهار ازشاخه هم دیگر نمی روید
درخت خشک عشقم سبز نمیجوید
بهار از شاخه هم دیگر نمیروید
درخت خشک عشقم سبز نمیجوید
بهار از شاخه هم دیگر نمی روید
درخت خشک عشقم سبز نمیجوید