خونه به دوش بوی دیروز ۳۹
2016-09-04 06:52:03


عالم عشق
آهنگساز: صادق نوجوکی
حمیرا

به جزقصه این عشق چی گفتم چی شنفتم
همش درد دلم بود اگهقصه می گفتم
آخ اگه قصه می گفتم
چه حرفها که نگفته هنوز روی لبامه
چه شعر ها که نخونده آخ هنوز توی صدامه
آخ هنوز توی دلامه
تو قلبم تورو دارم اگه خونه به دوشم
من این عالم عشقو به عالم نفروشم
نری دنبال مستیخودتدرد شرابی
واستمی چی بریزمخودت باده نابی
آخ خودت باده نابی
میگن عالم مستی همین عالم عشقه
چه خوشبخت دل من که دردش غم عشقه
که دردش غمعشقه
تو قلبم تورو دارماگه خونه بدوشم
من این عالم عشقوبه عالم نفروشم
چه خوبه بدونی که با مهربونی
می تونی تو قلبمبمونی بمونی
بمون تا بتونم یه عاشق بمونم
یه دنیاستتو چشماتواسه من نگاهات
مثلمستی خیامتو شعراممثل بارونه رو دریا
مثل مهتابه تو صحرا
بمون تا بتونم یه عاشق بمونم
تو تنهاتو تنهاواسه من تو دنیا
عزیزی مثل مجنون واسه لیلا
مثل وامقواسه عذرا
مثل خورشید واسه فردا

---
تو قلبم تو رو دارم