دست روزگار بوی دیروز ۳۷
2016-07-22 15:33:10


گریه ام گرفت
زانیار خسروی

عکست روبروم و اینجا باز جات خالی
به عکست ضل میزنم گریه میکنم چند ثانیه
کاشکی میدونستی بی تو بودن چه حالی
تو رفتی و من تنهام چند سالی
پر کشیدی به آسمون یگه نیستی پیش من
ولی بیا تو خوابم با من حرف بزن
دست روزگار خیلی زود تو رو ازم گرفت
از وقتی تو رفتی شب و روزم رنگ غم گرفت
عطر تو تویه خونه ست خاطراتت هرگوشه
روزی صدبار از نبودنت گریه م گرفت
از وقتی تو رفتی تموم دلخوشیام پژمرد
چه شبها که با گریه کنار عکست خوابم برد
چرا تنهام گذاشتی؟!.میمیرم بدون تو
چرا؟! تو که میدونستی جونم بسته ست به جون و
پر کشیدی به آسمون یگه نیستی پیش من
ولی بیا تو خوابم با من حرف بزن
دست روزگار خیلی زود تورو ازم گرفت
از وقتی تو رفتی شب و روزم رنگ غم گرفت
عطر تو تویه خونه ست خاطراتت هرگوشه
روزی صدبار از نبودنت گریه م گرفت