بیا بازم بوی دیروز ۳۶
2016-02-08 17:46:12


بیا بازم
مسیح

بیا بازم
بذار رنگی، بشه دنیام، کنارت
هنوزم من، دلم گیره، چشام خیره، به راهت
بیا تا، دل نمرده باز،بازم یادم بده پرواز
بیا تا، دل خوشیم بازم، کناره تو بشه آغاز، بشه آغاز
بیا بی تو من از این زندگی سیرم
نمی دونی دارم این گوشه می میرم
بیا یادم بده پرواز و با دستات
دلم با رفتنت دنیاش و از دست داد
بیا بازم
بذار با هم بمونیم ما، همیشه
دلم پیشه تو بد گیره، دیگه بی تو نمیشه
بیا تا، دل نمرده باز،بازم یادم بده پرواز
بیا تا، دل خوشیم بازم، کناره تو بشه آغاز، بشه آغاز
بیا بی تو من از این زندگی سیرم
نمی دونی دارم این گوشه می میرم
بیا یادم بده پرواز و با دستات
دلم با رفتنت دنیاش و از دست داد