گلی جان بوی دیروز ۳۵
2015-10-25 20:09:38

گلی جان نت پیانو


2015-10-24 21:12:03


گلی جان
ترانه سرا: هوشنگ شهابی
پوران
آهنگساز: عباس شاپوری

در چشم تو خواندم گلی جان
افسانه های آشنا گلی جان
خوردم فریب چشم تو گلی جان
آفرین گلی جان آی گلی جان
لعل هوسبارت گلی جان
در جام جان ریزد هوس گلی جان
گفتی نخواهم جز تو کس گلی جان
بولهوس گلی جان آی گلی جان
یاد از آن شب ها
آن شب های تنها
آشفته حال و رسوا
در ساحل دریا آی گلی جان
رویت آشفته
راز دل خفته
در آن چشم سیاهت
پنهان شد گناهت آی گلی جان
Theme Based on Miserlou