عشق مقدس بوی دیروز ۳۴
2015-09-20 20:32:13


عشق مقدس
ویگن

از چشم هستی دور افتاده ام از شور مستی دور افتاده ام
در تاریکی ها پنهان مانده ام در راه جانان جان افشانده ام زحال من مپرس زدرد من مگو خزان شده بهار آرزو
لالالالالالا لالالالالالا لالالالالالالالالالا
پرسی چشم من شو تاریک ازچه رو با خورشید روشن دارم گفتگو
در آن چشمه بینم نقش آرزو در دل سپردم عمری یاد او ز حال من مپرس زدرد من مگو خزان شده بهار آرزو
لالالالالالا لالالالالالا لالالالالالالالالالا
از چشم هستی دور افتاده ام از شور مستی دور افتاده ام
در تاریکی ها پنهان مانده ام در راه جانان جان افشانده ام زحال من مپرس زدرد من مگو خزان شده بهار آرزو
لالالالالالا لالالالالالا
خران شده بهار آرزو