2015-07-23 19:49:20

نفس ۲ نت پیانو


2015-07-24 18:23:16


نفس
مرتضی پاشایی

چشات من داده به دستای باد
دلم عشقت از کی‌ بخواد
دل تو با دلم به سادگی‌ راه نمیاد
ببین دل من درا رو همه بست
تو دلم کی‌ به جز تو نشست
آخه عاشقتم تو به عاشقی میگی‌ هوس
همش هوس تو رو داره دلم
دیوونته چاره نداره دلم
به تو دل بسته دوباره دلم
عشق تو کار دلم
نفس نفسم تو رو داد میزانه
نفس توی سینه صدات می‌زنه
نگاه تو مثل جواب منه
تعبیر خواب منه
دلم دیگه درگیر عاشقیه
توی قلب تو آخه کیه
که بهم نمیگی ما دو تا دلمون یکیه
نذار دیگه سر به سر دل من
اگه در به دره دل من
ولی‌ جای تو دیگه تو دل غافل من
آره هوس تو رو داره دلم
دیوونته چاره نداره دلم
به تو دل بسته دوباره دلم
عشق تو کار دلم
نفس نفسم تو رو داد میزانه
نفس توی سینه صدات می‌زنه
نگاه تو مثل جواب منه
تعبیر خواب منه