عاشق میمونم بوی دیروز ۳۲
2015-05-10 05:34:05


عاشق میمونم
کامیار

هرجا باشی دنبالت می گرده چشمای من
می دونی عشقت شده تموم دنیای من
عاشقت شدم می خوام که تو باشی
بدجوری بسته شدی به نفسم
عاشق میمونم تا همیشه
تا ته دنیا عشق من کم نمیشه
عاشق میمونم تا همیشه
تا ته دنیا عشق من کم نمیشه
صاف و ساده ست اما فوق العاده س دنیای تو
تو جون منی تنها نذار این دیوونه رو
عشقمو بردار تو قلبت نگه دار
اگه تو دوسم داری به روت بیار
عاشق میمونم تا همیشه
تا ته دنیا عشق من کم نمیشه
عاشق میمونم تا همیشه
تا ته دنیا عشق من کم نمیشه