چرا آمدی بوی دیروز ۳۱
2015-03-02 02:53:01


کی میگه
عارف

تو را با دیگری دیدم
که گرم گفتگو بودی
با او آهسته می رفتی
سراپا محو او بودی
تو را با دیگری دیدم
که گرم گفتگو بودی
با او آهسته می رفتی
سراپا محو او بودی
صدایت کردم و بر من
چو بیگانه نگه کردی
شکستی عهد دیرین را
گنه کردی گنه کردی
گناهت را نمی بخشم
گناهت را نمی بخشم
گناهت را نمی بخشم
-------------------
:[کر]
اواواواواواواواواواو
:[عارف]
سرم را روی زانویت گذاشتم
دیگه گریه به من مهلت نمی داد
تو می خواستی که بگریزی هراسان
ولی اشکم به تو فرصت نمی داد
چرا آمدی؟ چرا آمدی؟
آمدی باز بخندی ،به روز و روزگارم
برای خنده تو،دیگه اشکی ندارم
:[کر]
اواواواواواواواواواو
:[عارف]
من از پشت غرور اشک دیدم
که می خندی به روز و روزگارم
غرورم را به دست اشک دادم
ولی رفتی تو مغرور از کنارم
چرا آمدی؟ چرا آمدی؟
آمدی باز بخندی ،به روز و روزگارم
برای خنده تو،دیگه اشکی ندارم
-------------------
بی تو بر روی لبانم
بوسه پژمرده گشته
بی تو از این زندگانی
قلبم آزرده گشته
بی تو ای دنیای شادی
دلم دریای درد است
چون کبوترهای غمگین
نگاهم با تو سرد است
ای دلت دریاچه نور
گر دلم را شکستی
خاطراتم را به یاد آر
هر جا بی من نشستی
-------------------
مردم از دست تو
دیگه بسه دورویی
یا این رو،یا اون رو کوچولو
دست به دست می کنی
ز دستم می گریزی
مثال یه آهو کوچولو
پریشون می کنی
منو چون گیسویت
از این سو،به اون سو کوچولو
خدا رو، دلم رو به بازی گرفته
دو چشم و دو ابرو کوچولو
-------------------
ستاره های آسمون می دونند
گلهای سرخ دشتستون می دونند
همه خارای بیابون می دونند
که شبای مهتابی با من چه رازی داشتی
اگه یک بوسه می دادم دو بوسه جاش می ذاشتی
حالا بگو نامهربون
چی شده باز بی وفایی؟
سر وعده نمی آیی؟
چی شده باز بی وفایی؟
سر وعده نمی آیی؟
-------------------
وقتی می گن به آدم
دنیا فقط دو روزه
آدم دلش می سوزه
ای خدا ای خدا ای خدا ای
آدم که به گذشته
یه لحظه چشم می دوزه
بیشتر دلش می سوزه
ای خدا ای خدا ای خدا ای
دنیا بقا نداره
چشمش حیا نداره
هیچکس وفا نداره
ای خدا ای خدا ای خدا ای
دلی می خواد از آهن
هر کی می خواد مثل من
اینقدر دووم بیاره
ای خدا ای خدا ای خدا ای
-------------------
:[کر]
همه چیم یار همه چیم یار
همه چیم یار یار یار یار یار
همه چیم یار
:[عارف]
همه چیم یار یار
قربون تو وای وای
غیر تفنگم
:[کر]
همه چیم یار
:[عارف]
همه چیم یار یار
قربون تو وای وای
غیر تفنگم
:[کر]
همه چیم یار
:[عارف]
سر شو های های
پیش توام وای وای
سحر بجنگم
سر شو های های
پیش توام وای وای
سحر بجنگم
:[کر]
همه چیم یار همه چیم یار
همه چیم یار یار یار یار یار
همه چیم یار
-------------------
:[کر]
کی میگه؟ کی میگه؟ دل خریدار نداره
کی میگه؟ کی میگه؟ دیگه دل یار نداره
:[عارف]
کی میگه تو دنیا دیگه با ما کسی کار نداره
کی میگه دل پیر شده و گرمی بازار نداره
دل من تازه جوونی می کنه
با جوونا همزبونی می کنه
تا می تونه مهربونی می کنه
کی میگه؟ کی میگه؟ دلم خریدار نداره
کی میگه؟ کی میگه؟ گرمی بازار نداره
:[کر]
کی میگه؟ کی میگه؟ دل خریدار نداره
کی میگه؟ کی میگه؟ دیگه دل یار نداره
-------------------
بی خبر یه روز اومد سر زد و رفت
خواب بودم وقتی اومد در زد و رفت
اومد و دید که دلم خوابه هنوز
ننشسته روی بوم پر زد و رفت
اونی که نور امیده
میگن از خدا رسیده
تو سیاهی شب من
اون مثل صبح سپیده
اونی که سه حرفه اسمش
اگه بشکنه طلسمش
من دوباره جون می گیرم
اون نباشه من می میرم
اونی که نور امیده
میگن از خدا رسیده
تو سیاهی شب من
اون مثل صبح سپیده
اونی که سه حرفه اسمش
اگه بشکنه طلسمش
من دوباره جون می گیرم
اون نباشه من می میرم