2015-01-19 04:43:22

تقصیر نت پیانو


2015-01-27 21:45:47


تقصیر
مرتضی پاشایی

داری از چشام میفتی میدونی دست خودم نیست
اره من ازت بریدم اما تقصیر تو کم نیست
خودت اومدی تو دنیام خودتم عقب کشیدی
باخودت چی فکر میکردی واسه من چه خوابی دیدی
داری از چشام میفتی من میگم باید بری تو
وقتشه دیگه نباشی میدونی مقصری تو
عاشقت بودم ولی تو منو دست کم گرفتی
ساده دل ازم بریدی.خودتو ازم گرفتی
داری ازچشام میفتی میدونی دست خودم نیست
اره من ازت بریدم اما تقصیر تو کم نیست
خودت اومدی تودنیام خودتم عقب کشیدی
باخودت چی فکر میکردی واسه من چه خوابی دیدی
داری از چشام میفتی من میگم باید بری تو
وقتشه دیگه نباشی میدونی مقصری تو
عاشقت بودم ولی تو منو دست کم گرفتی
ساده دل ازم بریدی.خودتو ازم گرفتی