آتشفشان بوی دیروز ۳۱2015-03-01 21:00:43

آتشفشان نت پیانو


2015-03-13 22:36:44


آتشفشان
هومن جاوید

نمیدونم چه چیزی فرق کرده،که داری کشف می شی تو نگاهت
کدوم ما یه جور دیگه اس امشب،که می لغزم تو چشم بیگناهت
مرورت می کنم از روز اول،همه حال و هواهات مثل پیشه
نمی دونم چه چیزی فرق کرده،که دنیا داره کم کم گرم می شه
همه چی مث روزای گذشته اس،اما هیچی مث گذشته ها نیست
غریبی می کنم با لحظه هایی که هیچی مث اونا آشنا نیست
مث آرامش قبل یه طوفان،فضا آرومه اما بی ثباته
زمین کم کم داره می لرزه انگار،از اونجا که شروع رد پاته
اگه کوه یخ قلبم دوباره،بشه آتشفشان گرمسیری
باید دوری کنی از من،اگر نه مذابت می کنم آتیش می گیری