2015-01-19 03:24:09

غربت ۲ نت پیانو


2015-01-23 18:44:26


غربت
سعید محمدی

یه عمر توی این غربت ، خنجر خورده ایم
دل به دیار غربت نسپرده ایم
سوخته به غم عشق و بی هم نفسیم
پرستوی سبک بال تو قفسیم
گرد جهان گردیده ام ، خوبان عالم دیده ام
لطف همه سنجیده ام اما تو چیز دیگری
مثل کویر تشنه ، فکر بارونیم
تو خواب خوش رفتن ، اینجا می مونیم
دریا و باد و موجیم ، آره می تونیم
بی رنگیم ولی با هم رنگین کمونیم
گرد جهان گردیده ام ، خوبان عالم دیده ام
لطف همه سنجیده ام اما تو چیز دیگری
گرد جهان گردیده ام ، خوبان عالم دیده ام
لطف همه سنجیده ام اما تو چیز دیگری
تو چیز دیگری
تو چیز دیگری
تو چیز دیگری
یه عمر توی این غربت ، خنجر خورده ایم
دل به دیار غربت نسپرده ایم
دریا و باد و موجیم ، آره می تونیم
بی رنگیم ولی با هم رنگین کمونیم
گرد جهان گردیده ام ، خوبان عالم دیده ام
لطف همه سنجیده ام اما تو چیز دیگری
گرد جهان گردیده ام ، خوبان عالم دیده ام
لطف همه سنجیده ام اما تو چیز دیگری ، اما تو چیز دیگری
لطف همه سنجیده ام اما تو چیز دیگری