طاقت ندارم بوی دیروز ۳۰
2015-01-18 02:33:06

طاقت ندارم نت پیانو


2015-01-21 19:12:44


طاقت ندارم
عارف

سفر یه روز و دو روز نداره عزیزم
ببین این دل چی آورده به روزم
چطور ای بی وفا طاقت آوردی؟
دلم میخواست منم همرات می بردی
تو می گفتی دو روز بیشتر نمیشه
دو روزه دل دیگه پرپر نمیشه
تو می گفتی ولی پرپر شد این دل
آتیشش رفت و خاکستر شد این دل
هنوز نرفته بودی از کنارم
که دیدم طاقت دوری ندارم
هنوز سفر نرفته تنگ شد این دل
خداحافظ نگفته تنگ شد این دل
تو که رفتی نفس تو سینه مردش
دلت رفت و همه دنیامو بردش
تا برگردی دوباره در کنارم
تو رو دست خدا من می سپارم
تو می گفتی دو روز بیشتر نمیشه
دو روزه دل دیگه پرپر نمیشه
تو می گفتی ولی پرپر شد این دل
آتیشش رفت و خاکستر شد این دل
هنوز نرفته بودی از کنارم
که دیدم طاقت دوری ندارم
هنوز سفر نرفته تنگ شد این دل
خداحافظ نگفته تنگ شد این دل
تو که رفتی نفس تو سینه مردش
دلت رفت و همه دنیامو بردش
تا برگردی دوباره در کنارم
تو رو دست خدا من می سپارم
تو می گفتی دو روز بیشتر نمیشه
دو روزه دل دیگه پرپر نمیشه
تو می گفتی ولی پرپر شد این دل
آتیشش رفت و خاکستر شد این دل
تو می گفتی دو روز بیشتر نمیشه
دو روزه دل دیگه پرپر نمیشه
تو می گفتی ولی پرپر شد این دل
آتیشش رفت و خاکستر شد این دل