2014-03-30 20:33:16

خسته نت پیانو


2014-04-01 02:41:15


خسته
فرامرز اصلانی

دیگر از این فریاد ها
خسته از بی مهری و بیداد ها
خسته از دلبستگی و یاد ها
خسته از شیرین و از فرهاد ها
خسته ام ، خسته ام ، خسته ام ، خسته ..
خسته ام از این همه دیوانگی
خسته از نادانی فرزانگی
خسته از این دشمنان خانگی
خسته ام از این همه بیگانگی
خسته ام ، خسته ام ، خسته ام ، خسته ..
خسته ام از گردش چرخ فلک
خسته از تنهایی و شب های تک
خسته از ایمانم و تردید و شک