2013-12-11 17:10:32

سوء ظن نت پیانو


2014-04-07 17:48:48


سوء ظن
نیما مسیحا

بدون من کجا بودی
که از این خونه بهتر بود
کنارت کی قدم می زد
که حتی از منم سر بود
سرت گرم کجا بودش
که من از یاد تو رفتم
حواست پیش کی مونده
که یادش می کنی هر دم
تو رو می گیرن از دستم
نمی مونی برای من
به هم میریزه این عشقو
دلیلش می شه سو ء ظن
تو رو می گیرن از دستم
نمی مونی برای من
به هم میریزه این عشقو
دلیلش می شه سو ء ظن
دلیلش می شه سو ء ظن
کجا قلبت هوایی شد
که اینجا موندنت سخته
بگو من اشتباه کردم
یا این بد فالی از بخته
چرا عین خیالت نیست
که من با کی کجا باشم
کجا پنهون کنم عشقو
توی رویای کی باشم
چه زود از چشمت افتادم
چه ساده رد شدی از من
چقدر راحت خطا کردی
چه آسون شد برات رفتن
چه زود از چشمت افتادم
چه ساده رد شدی از من
چقدر راحت خطا کردی
چه آسون شد برات رفتن
بدون من کجا بودی
که از این خونه بهتر بود
کنارت کی قدم می زد
که حتی از منم سر بود
سرت گرم کجا بودش
که من از یاد تو رفتم
حواست پیش کی مونده
که یادش می کنی هر دم
تو رو می گیرن از دستم
نمی مونی برای من
به هم میریزه این عشقو
دلیلش می شه سو ء ظن
تو رو می گیرن از دستم
نمی مونی برای من
به هم میریزه این عشقو
دلیلش می شه سو ء ظن
دلیلش می شه سو ء ظن