زیر بارون بوی دیروز ۲۱
2013-12-09 02:59:15

زیر بارون نت پیانو


2014-04-04 23:23:31


زیر بارون
ناصر زینعلی

روی تن سردم چیکه چیکه بارون می باره
انگاری که با تو دارم میشم عاشق دوباره
چقدر حس خوبی به تو دارم امشب عشق من
اگه تورو می خوام دست خودم نیست آخه دوست دارم
دلم می خواد آروم تورو زیر بارون تو بغلم بگیرم و ببوسمت
چشامو ببندم حلقه کنم دستامو دور تنت
دلم می خواد آروم تورو زیر بارون تو بغلم بگیرم و ببوسمت
چشامو ببندم حلقه کنم دستامو دور تنت
خیلی دارم عادت می کنم به بودن کنارت
می دونی که من از ته دلم امشب می خوامت
نمی ذارم عشقم ثانیه ها با تو تموم شه
کجا توی دنیا کسی مثل تو می تونه باشه
دلم می خواد آروم تورو زیر بارون تو بغلم بگیرم و ببوسمت
چشامو ببندم حلقه کنم دستامو دور تنت
دلم می خواد آروم تورو زیر بارون تو بغلم بگیرم و ببوسمت
چشامو ببندم حلقه کنم دستامو دور تنت