مسافر - عشق صدای فاصله هاست ابیات تنهائی2010-03-26 00:15:21