گله آکورد


۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:04
2011-10-04 06:37:04


گله
سیاوش قمیشی

عجب ای دل عاشق تو هم حوصله داری
تو اين سینه نشستی هزار تا گله داری
یه روز عاشق نوری یه روزی سوت و كوری
یه روز مثل حبابی یه روز سنگ صبوری
پر از شك و هراسی همیشه بی حواصی
پر از حرفی و خاموش یه قصه و فراموش

پر از راز نگفته یه كوله بار بر دوش
یه بی طاقت خسته به انتظار نشسته
یه روز رفیق راهی سفر پای پیاده
به اندازه عشقی پر از حرفای ساده

باسه روزای رفته سفر قصه خوبه
چراق روشن راه قشنگی غروبه