کلبه ها فکر حصارن آکورد


۳۰۰۰ تومان


2011-11-16 14:56:48
2011-11-16 14:56:48


کلبه ها فکر حصارن
مارتیک

کلبه ها فکر حصارن
باغچه ها فکر بهارن
باغبونا فکر بارن
من به فکر قصه گفتن
شب تو فکر راه نوره
نور تو فکر بوف کوره
خاک به فکر ابر دوره
من به فکر دل سپردن
من چه کردم جز نشستن
گریه دیدن گریه کردن
وقتی باغ قصه می سوخت
من چه بودم ، جز یه خرمن

کار من تقدیس آبه
ناله از دست سزابه
کار تو اما قشنگه
ساختن باغ از یه سنگه
قلب چوپون توی نی بود
دست سرما رنگ می بود
خنده جنس ماه دی بود
من نشستم قصه گفتم
خسته از خفتن تو بودی
عاشق رستن تو بودی
شاعر و روشن تو بودی
من فقط از غصه گفتم