کاش بدونم آکورد


۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:42
2011-10-04 06:37:42


کاش بدونم
ستار

کاش بدونم از کدوم جاده میای
تا دوتا دستامو دروازه کنم
گریه ها سر بدم رو دامنت
روی سینه ات نفسی تازه کنم
کاش بدونم از کدوم جاده میای
تا بشینم لحظه ها به انتظار
دو تا چشمام فانوس جاده بشم
تا ببینی جاده ها رو در شب تار
عشق من بیا که اینجا بی تو موندن نداره
بیا تا غصه بمیره منو آروم بذاره
زندگی بی تو یه زندونه برام
کاش بدونی عمر من مثل یه مهمونه برام
کاش بدونم از کدوم جاده میای
تا بشینم لحظه ها به انتظار
دو تا چشمام فانوس جاده بشم
تا ببینی جاده ها رو در شب تار
کاش بیای تا با صدای قلب تو
جون بگیرم عمرو اندازه کنم
از دلم غصه رو بیرون بریزم
با یه بوسه نفسی تازه کنم
کاش بدونم از کدوم جاده میای
تا بشینم لحظه ها به انتظار
دو تا چشمام فانوس جاده بشم
تا ببینی جاده ها رو در شب تار
عشق من بیا که اینجا بی تو موندن نداره
بیا تا غصه بمیره منو آروم بذاره
زندگی بی تو یه زندونه برام
کاش بدونی عمر من مثل یه مهمونه برام
کاش بدونم از کدوم جاده میای
تا بشینم لحظه ها به انتظار
دو تا چشمام فانوس جاده بشم
تا ببینی جاده ها رو در شب تار
کاش بدونم از کدوم جاده میای
تا بشینم لحظه ها به انتظار
دو تا چشمام فانوس جاده بشم
تا ببینی جاده ها رو در شب تار
کاش بدونم از کدوم جاده میای
تا بشینم لحظه ها به انتظار
دو تا چشمام فانوس جاده بشم
تا ببینی جاده ها رو در شب تار