چی میشد اگه میشد آکورد


۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:35:54
2011-10-04 06:35:54


چی میشد آگه میشد
اندی

عشق من تموم آرزوی من
چی می شه یبار نگاه کن تو چشام
آخه چشمام می تونن بهت بگن
که من از تو جز تو چیزی نمی خوام
اگه تو یروزی مال من بشی
می رسم به قله آرزوهام
به خدا اکه تو مال من بشی
دیگه من از خدا هیچی نمی خوام
چی می شد اگه می شد
یروزی مال من بشی
بخدا من می میرم اگه تو مال من نشی

چی می شد اگه می شد یروزی عاشقم بشی ارزوهام می میرن اگه تو مال من نشی
وقت دیدار دلم و به زیر پاهات می زارم
نمی دونی که چه قدر می خوام بگم دوستت دارم
وقتی لبخند می زنی وجودم اب می کنی
وقتی از خودت می بدیهارو خواب می کنی
چی می شد ...؟!