چه قشنگه عاشقی آکورد


۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:35:49
2011-10-04 06:35:49


چه قشنگه عاشقی
ستار

اگه دیوونه ی مست دوره گردم
میدونی اسیر عشق اسیر دردم
میدونی که می نخورده مست مستم
با خیال تو یه پیمونه به دستم
چه قشنگه عاشقی
وای چه قشنگه عاشقی
چه قشنگه عاشقی
وای چه قشنگه عاشقی
من میخوام با تو همش
تو این قشنگی بمونم
دورم از رنگ و ریا
قتل عشقم به خدا
قتل عشقم به خدا
قتل عشقم به خدا
چه قشنگه عاشقی
وای چه قشنگه عاشقی
چه قشنگه عاشقی
وای چه قشنگه عاشقی
عکس تو تو جام من
عشق تو کلام من
تو تموم زندگی
اسم تو سلام من
حس من حس قشنگه عاشقونه
میگه عاشق میرسه به آشیونه
میگه گل وا میشه رو شاخه ی خسته
میگه مهتابی میشه ایوونه خونه
میگه مهتابی میشه ایوونه خونه
چه قشنگه عاشقی

وای چه قشنگه عاشقی
چه قشنگه عاشقی
وای چه قشنگه عاشقی
چه قشنگه عاشقی
وای چه قشنگه عاشقی
چه قشنگه عاشقی
وای چه قشنگه عاشقی
عکس تو تو جام من
عشق تو کلام من
تو تموم زندگی
اسم تو سلام من
حس من حس یه شاعر یه رنگه
که میگفت غصه نخور دنیا قشنگه
قلب من به من میگه هنوز تو دنیا
میخوره سنگ به دلی که مثل سنگه
میخوره سنگ به دلی که مثل سنگه
چه قشنگه عاشقی
وای چه قشنگه عاشقی
چه قشنگه عاشقی
وای چه قشنگه عاشقی
چه قشنگه عاشقی
وای چه قشنگه عاشقی
چه قشنگه عاشقی
وای چه قشنگه عاشقی
چه قشنگه عاشقی
وای چه قشنگه عاشقی
چه قشنگه عاشقی
وای چه قشنگه عاشقی