همه جا آکورد


۳۰۰۰ تومان


2011-11-16 14:56:49
2011-11-16 14:56:49


همه جا
مارتیک

تنها بودم توی دنیای خدا تنها بودم
تکو تنها بی عشق نمیدونستم من
زندگی از کجا شروع میشه
به کجا ختم میشه
همه جا دنبال عشق میگشتم
همه جا دنبال عشق میگشتم
توی هر ردو گذر توی هر خطو خبر
همه جا دنبال عشق میگشتم
توی هر موج نگاه توی هر خنده شیرین هر صدای باد
همه جا دنبال عشق میگشتم
همه جا دنبال عشق میگشتم
ناگهان ناگهان عشقو تو چشمای تو پیدا کردم
اره تو چشمای تو
تو که همیشه با من دوست بودی
تو که نزدیکتر از همه بودی
همه جا همپای من بودیو من همپای تو
من چه غافل بودم
همه جا دنبال عشق میگشتم
جز توی چشمای تو
همه جا دنبال عشق میگشتم
همه جا دنبال عشق میگشتم
همه جا دنبال عشق میگشتم
همه جا دنبال عشق میگشتم
همه جا دنبال عشق میگشتم
همه جا دنبال عشق میگشتم