هدیه آکورد


۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:39:21
2011-10-04 06:39:21


هدیه
پویا

یه وقت می یای که حرفی از , برای گفتن ندارم
گل توی گلدونم ولی , حال شکفتن ندارم
یه وقت می یای با التماس , به پام می یفتی اما م
حوصله ای برای گفتن وشنفتن ندارم ,
حوصله ای برای گفتن وشنفتن ندارم
امروز اگر که عاشقی , دست روی دست خود نذار
ای عالم عشق و جنون , برای من هدیه بیار
امروز اگر که عاشقی , دست روی دست خود نذار
ای عالم عشق و جنون , برای من هدیه بیار
نگاه تو به من میگه , که زندگیت مال من
نگاه من بهت میگه , که خوش حال منه
هر کسی که به پای تو نشسته , آینه صداقتو شکسته
چه انتظاری داری از دلی که , لحضه به لحضه با غمت نشسته
امروز اگر که عاشقی , دست روی دست خود نذار
ای عالم عشق و جنون , برای من هدیه بیار
امروز اگر که عاشقی , دست روی دست خود نذار
ای عالم عشق و جنون , برای من هدیه بیار
یه وقت می یای که حرفی از , برای گفتن ندارم
گل توی گلدونم ولی , حال شکفتن ندارم
یه وقت می یای با التماس , به پام می یفتی اما م
حوصله ای برای گفتن وشنفتن ندارم ,
حوصله ای برای گفتن وشنفتن ندارم
امروز اگر که عاشقی , دست روی دست خود نذار
ای عالم عشق و جنون , برای من هدیه بیار
امروز اگر که عاشقی , دست روی دست خود نذار
ای عالم عشق و جنون , برای من هدیه بیار
نگاه تو به من میگه , که زندگیت مال من
نگاه من بهت میگه , که خوش حال منه
هر کسی که به پای تو نشسته , آینه صداقتو شکسته
چه انتظاری داری از دلی که , لحضه به لحضه با غمت نشسته
امروز اگر که عاشقی , دست روی دست خود نذار
ای عالم عشق و جنون , برای من هدیه بیار
امروز اگر که عاشقی , دست روی دست خود نذار
ای عالم عشق و جنون , برای من هدیه بیار