ندیدم بهاری آکورد


۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:09
2011-10-04 06:38:09


ندیدم بهاری
سعید

چه تاجی زدی بر سرم زندگی
به غیر از مصیبت ، بجز بندگی
یک روزم اگر دل به شادی گذشت
چه شادی که با نامرادی گذشت
ندیدم بهاری، محبت زیاری
دلم غرق خون شد
عجب روزگاری، عجب روزگاری
نه یک خنده بر لب
نه آسودم از غم
نه چشمم به در منتظر مونده یک شب
ندیدم بهاری، محبت زیاری
دلم غرق خون شد
عجب روزگاری، عجب روزگاری
ای زندگی دلگیرم ازتو
غمهات منو دیوونه کرده
هر چی غم ودرد تو دنیا
یکجا تو قلبم لونه کرده
دیدی که هیچکی پناهم نبود
هیچ وقت کسی چشم به راهم نبود
حتی کسی با دل خسته ام
در زندگی تکیه گاهم نبود
ندیدم بهاری ، محبت به یاری ، دلم غرق خون شد
عجب رزوگاری