ستاره آکورد


۳۰۰۰ تومان


2012-07-06 14:04:23
2012-07-06 14:04:23


ستاره
گروه سون

از دست تو نیست ، دل من از گریه پره
مثل تو طاقت نداره ، واسه تو هر دم می باره
دیگه اشکای من طاقت موندن ندارن
نباشی بی تو باز می میرن می ریزن ، بی تو هر دم می بارن
تو تموم دنیامی ، تو تموم حرفامی
تو همه ی لحظه ی گرم عاشق بودنی
تو تموم دنیامی ، تو تموم حرفامی
تو همه ی لحظه ی گرم عاشق بودنی
یه ستاره داره چشمک می زنه از آسمون
داره دلمو می بره ، می بره بی نامو نشون
اون ستاره همون چشمای تو ، تو آسمون
داره پرپر می زنه دلم واسه دیدن
تو تموم دنیامی ، تو تموم حرفامی
تو همه ی لحظه ی گرم عاشق بودنی
تو تموم دنیامی ، تو تموم حرفامی
تو همه ی لحظه ی گرم عاشق بودنی
تو تموم دنیامی ، تو تموم حرفامی
تو همه ی لحظه ی گرم عاشق بودنی
تو تموم دنیامی ، تو تموم حرفامی
تو همه ی لحظه ی گرم عاشق بودنی
یه ستاره داره چشمک می زنه از آسمون
داره دلمو می بره ، می بره بی نامو نشون
اون ستاره همون چشمای تو ، تو آسمون
داره پرپر می زنه دلم واسه دیدن
تو تموم دنیامی ، تو تموم حرفامی
تو همه ی لحظه ی گرم عاشق بودنی
تو تموم دنیامی ، تو تموم حرفامی
تو همه ی لحظه ی گرم عاشق بودنی