زمونه آکورد


۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:39:24
2011-10-04 06:39:24


زمونه
هایده

تو نیمه راه زندگی
دل من پر خونه
اینجا با این قشنگیاش
واسه من زندونه
اینجا با این قشنگیاش
واسه من زندونه
تو نیمه راه زندگی
دل من پر خونه
اینجا با این قشنگیاش
واسه من زندونه
وای که تموم نمیشه
لجبازیات زمونه
وای که تموم نمیشه
لجبازیات زمونه
سر رامو گرفتی
چه بد کردی زمونه
غرورم رو شکستی
چه بیرحمی زمونه
بازم این سو و اون سو
منو خوب میکشونی
زمونه
آی زمونه...
ببین کاسه صبرم
چه لبریزه زمونه
تو غربت خونه کردن
غم انگیزه زمونه
بازم این سو و اون سو
منو خوب میکشونی
زمونه
آی زمونه...
وای که تموم نمیشه
لجبازیات زمونه
وای که تموم نمیشه
لجبازیات زمونه
هر چی باهات راه اومدم
تو باهام لج کردی
رفیق نیمه راه شدی
راهتو کج کردی
وای که تموم نمیشه
لجبازیات زمونه
وای که تموم نمیشه
لجبازیات زمونه