روز اول آکورد


۳۰۰۰ تومان


2012-01-17 01:28:38
2012-01-17 01:28:38


روز اول
آهنگساز: فرید زولاند
ترانه سرا: اردلان سرفراز
داریوش

گفتی ازعشقم حذرکن چه بد کردم نکردم
یادمو ازسر بدر کن چه بد کردم نکردم

روزاول گفته بودی ولی ازتو نشنیدم
توی آینهء دیروز کاشکی فردارو میدیدم
باتوعشق آمدو گم شد هرچه بود زیرو زبرشد
لحظه هاخالی وخسته زندگی بی هوده ترشد

گفتی ازعشقم حذرکن چه بد کردم نکردم
فکر آزار و خطر کن چه بد کردم نکردم
عشق اولین توبودی باتومن عشقوشناختم
ای توعشق آخرینم رفتی و دردو شناختم
باتومن عشقو شناختم باتومن زندگی ساختم
ازکسی گلایه ایی نیست اگه باختم بتو باختم
گفتی ازعشقم حذرکن چه بد کردم نکردم
عشقمو از سر بدر کن چه بد کردم نکردم

هرکسی پس ازتوآمد خلوت منوبهم زد
ترو باز بیادم آورد اگرازعاطفه دم زد
هرکسی پس ازتوآمد خلوت منوبهم زد
سرنوشت من نبوده سرنوشتی که رقم زد
روزاول گفته بودی ولی ازتو نشنیدم
توی آینهء دیروز کاشکی فردارو میدیدم
باتوعشق آمدو گم شد هرچه بود زیرو زبرشد
لحظه هاخالی وخسته زندگی بی هوده ترشد
گفتی ازعشقم حذرکن چه بد کردم نکردم
فکر آزار و خطر کن چه بد کردم نکردم
گفتی ازعشقم حذرکن چه بد کردم نکردم
عشقمو از سر بدر کن چه بد کردم نکردم