رسم زمونه آکورد


۳۰۰۰ تومان


2012-02-02 01:50:15
2012-02-02 01:50:15


رسم زمونه
شکیلا

عجب رسمیه رسم زمونه
قصهء برگ و باد خزونه
میرنآدما
از او نا فقط
خاطره هاشون به جا می مونه
کجاست اون کوچه چی شد اون خونه
آدماش کجان خدا می دونه
بوته یاس بابا جون هنوز
گوشه باغچه توی گلدونه
عطرش پیچیده تا هفتا خونه
خودش کجاهاست خدا می دونه
می رنآدما
از او نا فقط
خاطره هاشون به جا می مونه
تسبیح و مهر بی بی جون هنوز
گوشه تاقچهتوی ایوونه
خودش کجاهاست خدا می دونه
خودش کجاهاست خدا می دونه
میرنآدما
از او نا فقط
خاطره هاشون به جا می مونه
پرسید زیر لبیکی با حسرت
پرسید زیر لبیکی با حسرت
که از ما بعدها چی یادگاری به جا می مونه
میرنآدما
از او نا فقط
خاطره هاشون به جا می مونه
میرنآدما
از او نا فقط
خاطره هاشون به جا می مونه