راه گم کرده آکورد


۳۰۰۰ تومان


2012-01-31 15:33:34
2012-01-31 15:33:34


راه گم کرده
کورش یغمائی

راه ﮔﻢ ﻛﺮده و ﺗﻨﻬﺎ
یه ﺷﺐ ﺳﺮد زﻣﺴﺘﻮن
ﺳﻮﺳﻮی ﭼﺮاغ راﻫﻢ
ﭼﺸﻢ ﮔﺮﮔﻬﺎی بیاﺑﻮن
ﭼﺸﻢ ﮔﺮﮔﻬﺎی بیاﺑﻮن
ﺷﺐ و ﺗﻨﻬﺎ زیر ﺑﺎرون
ﭘﻠک ﻫﺮ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺴﺘﻪ
ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ وا ﻛﻦ ﻛﻪ آﻓﺘﺎب
ﻋﺸﻖ این زاﺋﺮ ﺧﺴﺘﻪ
ﺻﺒﺤﻮ ارﻣﻐﻮن ﻣیاره
ﺷﺐ و ﺗﻨﻬﺎ زیر ﺑﺎرون
ﭘﻠک ﻫﺮ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺴﺘﻪ
ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ وا ﻛﻦ ﻛﻪ آﻓﺘﺎب
ﻋﺸﻖ این زاﺋﺮ ﺧﺴﺘﻪ
ﺻﺒﺤﻮ ارﻣﻐﻮن ﻣیاره
از ﺗﻮ روﺷﻦ این ﺷﺐ ﻛﻮه
ای ﺗﻮ ﻣﻨجی و ﭘﻨﺎﻫﻢ
بی ﺗﻮ ﭘﺎی رﻓﺘﻨﻢ نیست
راه ﮔﻢ ﻛﺮده
راه ﮔﻢ ﻛﺮده و ﺗﻨﻬﺎ
یه ﺷﺐ ﺳﺮد زﻣﺴﺘﻮن
ﺳﻮﺳﻮی ﭼﺮاغ راﻫﻢ
ﭼﺸﻢ ﮔﺮﮔﻬﺎی بیاﺑﻮن
ﭼﺸﻢ ﮔﺮﮔﻬﺎی بیاﺑﻮن
ای ﻣﺮاد و ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻦ
بی ﺗﻮ ایﻦ ﻣﺮیﺪ ﻣﺮﺗﺪ
دیگه ﻗﺒﻠﻪ ای ﻧﺪاره
ﻧﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎمی و ﻣﻘﺼﺪ
ﻧﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎمی و ﻣﻘﺼﺪ
ﺷﺐو ﺗﻨﻬﺎ زیر ﺑﺎرون
ﭘﻠک ﻫﺮ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺴﺘﻪ
ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ وا ﻛﻦ ﻛﻪ آﻓﺘﺎب
ﻋﺸﻖ این زاﺋﺮ ﺧﺴﺘﻪ
ﺻﺒﺤﻮ ارﻣﻐﻮن ﻣیاره
از ﺗﻮ روﺷﻦ این ﺷﺐ ﻛﻮه
ای ﺗﻮ ﻣﻨجی و ﭘﻨﺎﻫﻢ
بی ﺗﻮ ﭘﺎی رﻓﺘﻨﻢ ﻧیست