دیدی گفتم آکورد


۳۰۰۰ تومان


2012-07-10 00:29:02
2012-07-10 00:29:02


دیدی گفتم
فرشید امین

دیدی گفتم
دیدی گفتم که یه روز پر میکشی تو هوا
دیدی گفتم
دیدی گفتم که تو هم میری به خاطره ها
میاد اونروز که نمیگیری سراغ از ما
میدونستم
میدونستم که دل سرد تو موندنی نیست
خوندنی نیست
رفتی پر کشیدی دل نشست وگریست
نمونده برام جز اشک چشم و دو گونه خیس
دلی که بی نیاز همش فکر پرواز
میخواد بذاره بره
قلبی که غم نداره همش فکر فراره
موندن براش مشکله
دیدی گفتم دیدی گفتم
دیدی گفتم دیدی گفتم
دیدی گفتم دیدی گفتم
دیدی گفتم دیدی گفتم
دیدی گفتم
دیدی گفتم که یه روز پر میکشی تو هوا
دیدی گفتم
دیدی گفتم که یه روز میری بدون وداع
نگفتم میری نمیگیری سراغ از ما
دلی که بی نیاز همش فکر پرواز
میخواد بذاره بره
قلبی که غم نداره همش فکر فراره
موندن براش مشکله
دیدی گفتم دیدی گفتم
دیدی گفتم دیدی گفتم
دیدی گفتم دیدی گفتم
دیدی گفتم دیدی گفتم
دیدی گفتم دیدی گفتم
دیدی گفتم دیدی گفتم
دیدی گفتم دیدی گفتم
دیدی گفتم دیدی گفتم