جوانی آکورد


۳۰۰۰ تومان


2012-01-25 01:01:25
2012-01-25 01:01:25


جوانی
شادمهر عقیلی

جوونیمو آسون گرفتی زندگی زندگی
تو با قیمت جون گرفتی زندگی زندگی
شدم چون غباری به راهی نشسته
آه تویی خوب و محکم منم اسیر و خسته
به جای هر خنده سیل اشکم روونه کردی
منو کشتی و استقامتم رو بهونه کردی
ای کاش از اول جدا از تو بودم
آه هنگام زادن سوا از تو بودم
ناخونده دنیا چرا نصیب من شد
هم مونس روز بی شکیب من شد
کسی که نیاسوده منم ، به شادی نیالوده منم
همه(غم) بود و نابوده منم ، کمی ذاتبیهوده منم
ای کاش از اول جدا از تو بددم
آه هنگام زادن سوا از تو بودم