ترانه بی ترانه آکورد


۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:39:02
2011-10-04 06:39:02


ترانه بی ترانه
منصور

ترانه بی ترانه
ستاره بی ستاره
برای خواب پرواز دوباره بی دوباره
سپیده بی سپیده
که وقت شب رسیده
پرنده آسمون و ندیده که ندیده
تو این قمار آخر
برنده بی برنده
بگو به گریه ء من دیگه کسی نخنده
به فکر شاپرک باش آی گل سرخ عاشق
خزون نوشته انگار که باغچه بی شقایق
که باغچه بی شقایق
ترانه بی ترانه دوباره بی دوباره
تو این قفس غریبه ستاره بی ستاره
سپیده بی سپیده که وقت شب رسیده
پرنده آسمونو ندیده که ندیده
بازی فقط کلاغ پر قصه فقط از آخر
تو شهر بی قلندر کوچ شبونه از سر
کوچ شبونه از سر
ترانه بی ترانه ستاره بی ستاره
برای خواب پرواز دوباره بی دوباره
سپیده بی سپیده که وقت شب رسیده
پرنده آسمونو ندیده که ندیده