با تشکر از شما آکورد


۳۰۰۰ تومان


2012-02-01 01:40:50
2012-02-01 01:40:50


با تشکر از شما
کامران هومن

با تشکر از شما می خوام بگم
محض این دلی که در به در شده ما رو از یاد ببرید
که واسه ما عشق پرمایه ی دردسر شده
با تشکر از شما می خوام بگم
سایتون زیاد شده از سر ما که
دیگه بیشتر از این جا نداره
واسه ای شراب غم ساغر ما
با شما آینه پر از ترانه نیست
ترانه عاشقانه نیست
با شما آینه پر از ترانه نیست
ترانه عاشقانه نیست
پر از شما می خوام بگم
اگه میشه مارو تنها بذارید
توی حال خودمون جا بذارید
بی خیال یک بار هم که شده
محض ما رو دلتون پاااا بذارید
با شما آینه پر از ترانه نیست
ترانه عاشقانه نیست
با شما آینه پر از ترانه نیست
ترانه عاشقانه نیست
با شما آینه پر از ترانه نیست
ترانه عاشقانه نیست
با شما آینه پر از ترانه نیست
ترانه عاشقانه نیست