بارون ۲ آکورد


۳۰۰۰ تومان


2011-12-22 15:28:45
2011-12-22 15:28:45


بارون
ترانه سرا: ژاکلین
شهره

بارون رو قلب شیشه ها هی جا می ذاره رد پا
مثل تو که رو قلب من پا رو گذاشتی بی صدا
هنوز وقتی بارون میاد دلم عشق تورو می خواد
می گم به هر قطره ی بارون بگین به دیدنم بیاد
هنوز وقتی بارون میاد دلم عشق تورو می خواد
می گم به هر قطره ی بارون بگین به دیدنم بیاد
م... بگین به دیدنم بیاد
م... بگین به دیدنم بیاد
یادت میاد رو قلب من هی تازیانه می زدی
واسه رفتن به هر درو به هر بهونه می زدی
هنوز وقتی بارون میاد دلم عشق تورو می خواد
می گم به هر قطره ی بارون بگین به دیدنم بیاد
هنوز وقتی بارون میاد دلم عشق تورو می خواد
می گم به هر قطره ی بارون بگین به دیدنم بیاد
م... بگین به دیدنم بیاد
م... بگین به دیدنم بیاد
دل شیشه می لرزه مثل قلب من تو سینه
راستی چرا کسی نبود قلب منو ببینه
همه می گن بذار بره ,برگرده باز همینه
نمی دونن عاشقتم ,نقشی نداره کینه
م... بگین به دیدنم بیاد
م... بگین به دیدنم بیاد
هنوز وقتی رو شیشه ها بارون می ذاره رد پا
مثل تو که رو قلب من پا رو گذاشتی بی صدا
هنوز وقتی بارون میاد دلم عشق تورو می خواد
می گم به هر قطره ی بارون بگین به دیدنم بیاد
هنوز وقتی بارون میاد دلم عشق تورو می خواد
می گم به هر قطره ی بارون بگین به دیدنم بیاد
م... بگین به دیدنم بیاد
م... بگین به دیدنم بیاد
م... بگین به دیدنم بیاد
م... بگین به دیدنم بیاد
بگین به دیدنم بیاد !