اگه روزی تو نباشی آکورد


۳۰۰۰ تومان


2012-07-18 14:49:00
2012-07-18 14:49:00


اکه روزی
امیر آرام

نمی دونم همزبونم که کدوم حرف تو رو آزرد
یا کدوم ترانه من تو رو مثل گلی پژمرد
نمی دونم نمی دونم که چی گفتم تو شنیدی
چه خطایی سر زد از من که تو از من دل بریدی
اگه روزی تو نباشی بین ما راهی نباشه
نمی دونم کی میتونه که برام مثل تو باشه
اگه روزی تو نباشی یا بری از من جدا شی
نمی دونم تو میتونی عاشقی دوباره باشی
این پرنده ی دل من نمیتونه پر بگیره
تو رو میخواد در کنارش بال و پر از سر بگیره
آخه حیفه پر نگیره پشت ابرا رو نبینه
حیفه اینجا تک و تنها تو قفس بی کس بشینه
اگه روزی تو نباشی بین ما راهی نباشه
نمی دونم کی میتونه که برام مثل تو باشه
اگه روزی تو نباشی یا بری از من جدا شی
نمی دونم تو میتونی عاشقی دوباره باشی
این پرنده ی دل من نمیتونه پر بگیره
تو رو میخواد در کنارش بال و پر از سر بگیره
آخه حیفه پر نگیره پشت ابرا رو نبینه
حیفه اینجا تک و تنها تو قفس بی کس بشینه