اونیکه میخواستم آکورد


۳۰۰۰ تومان


2011-12-24 01:09:23
2011-12-24 01:09:23


اونیکه میخواستم
کامران هومن

اونی که می خواستم دلمو شکستو
به پای یک عشق جدید نشستو
چشم روی آرزوم همیشه بستو
پشت مه پنجرمون رها شد
اونی که می خواستم مثل اشک چکیدو
تو طول راه با کسی رهیدو
به آرزوش انگار دیگه رسیدو
به خاطر هیچی ازم جدا شد
اونی که می خواستم اونی که می خواستم
اونی که می خواستم منو تنها گذاشتو رفت
اونی که می خواستم اونی که می خواستم
اونی که می خواستم منو تنها گذاشتو رفت
اونی که می خواستم دل ازم بریدو
بین گلا یه گل تازه چیدو
به اونی که دلش می خواست رسیدو
با غمو غصه منو آشنا کرد
اونی که می خواستم منو برد بهشتو
اسم منو رو سر درش نوشتو
بهونه کرد بازی سر نوشتو
تو شهر رویاها منو رها کرد
اونی که می خواستم منو برد از یادو
رفت پیش اون کس که دلش میخوادو
رفت پیش عشقش که یادش نیادو
مثل همه آدما بی وفا شد
اونی که می خواستم اونی که می خواستم
اونی که می خواستم منو تنها گذاشتو رفت
اونی که می خواستم اونی که می خواستم
اونی که می خواستم منو تنها گذاشتو رفت
اونی که می خواستم چرا تنهام گذاشت رفت