2009-12-20 20:09:52

سفید - سیمین قدیری افسون2010-01-31 02:56:16


سفید
ترانه سرا: ژیلا مساعد
سیمین قدیری

سفيد رنگ دوستی - سفيد رنگ راستی
سفيد رنگ پاكی - سفيد
قلبت اگر سفيده - روزات پراز اميده
سفيد رنگ پاكی - سفيد
بوی چمن بوی آب - بوی درختای خواب
بوی علف بوی شب - بوی خزه تو مرداب
سفيد سفيد سفيد
سفيد رنگ دوستی - سفيد رنگ راستی
سفيد رنگ خوبی - سفيد
قلبت اگر سفيده - روزات پر از اميده
سفيد رنگ پاكی - سفيد