2009-12-20 20:19:19


باران
ترانه سرا: فرهاد شیبانی
سیمین قدیری

رو پشت بونا
رنگين كمونا
ابرا می بافن
زلف بارونا
بادبادك ماه
افتاده در راه
دل ستاره
غمگين و پرآه
اشكای ناودون
ريخته رو ايوون
ياد شبای
ستاره بارون
پروانه باد
چرخی به خود داد
برگ دل من
از شاخه افتاد