2009-12-20 20:14:14


اسب سفید
ترانه سرا: احمدرضا احمدی
سیمین قدیری

اسب سفيدم
اسب صبورم
رفتی تو از ياد
ماندی تو در باد
اسب سفيدم
سفيد خوبم
يال سفيدت
چشم سياهت
گم گشته در باد
نرفته از ياد
سفيد تنها
سفيد خسته
يادم نرفته
چشمای بسته
اسب سفيدم
سفيد خوبم
چشم تو در باد
مرا صدا زد
من ماندم تنها
رفتی تو از ياد