من نوشتم باران آوازهای دیگر2010-01-20 04:37:01


من نوشتم باران
ترانه سرا: احمدرضا احمدی
سیمین قدیری

روی دیوار سفید خونه مون
من با رنگ سبز یه جاده كشیدم
جاده ای پر از درخت و گل و یاس
جاده ای پر از بهار و عطر یاس
رنگ سبزم كم اومد
باد اومد پاییز اومد
روی جاده قشنگ
ابر اومد بارون اومد

من نوشتم بارون
من نوشتم بارون

روی دیوار سفید خونه مون
من با رنگ آبی دریا كشیدم
توی دریای قشنگ رو دیوار
من با رنگ آبی قایق كشیدم
رنگ آبیم كم اومد
موج اومد بارون اومد
روی دریای قشنگ
ابر اومد بارون اومد

من نوشتم بارون
من نوشتم بارون