2010-01-20 04:35:27


فرزندم
ترانه سرا: بهروز رضوی
سیمین قدیری

در چشمت دنيايی از لطف و زيبايی
بر رويت سايه ای از عشقی خدايی
امروزت را سرشار از شور كودكی
فردايت را روشن با نور دانايی
می بينم می بينم می بينم
با نرمي در گوشت لالايی می خوانم
جسمت را پاره ای از قلبم می دانم
با رنجت قلب من می لرزد می لرزد
با اشكت با آهت می گريد چشمانم
چشمت را بر دنيا بر زشت و بر زيبا
می خواهم بگشايی دريابی فردا را
فردايی كه در راه داری تو فرزندم
فردای آينده فردای ناپيدا