دوست داشتن آوازهای دیگر2010-01-20 04:32:29


دوست داشتن
ترانه سرا: ژیلا مساعد
سیمین قدیری

دوست دارم هر چی سبزه هر چی آبی
هر چی قرمز و شرابی
دوست دارم رنگ بهارو
رنگ چشم ماهيارو
رنگ انبوه درختا
رنگ تاريك شبارو
رنگ آفتاب رنگ مهتاب
رنگ كرم ناز شب تاب
صداي باد تو درختا
تابش ماه توی شبها
رنگ خواب چمنارو
رنگ سرد سحرارو
رنگ انبوه درختا
رنگ تاريك شبارو
رنگ موجا رنگ دريا
رو سرانگشتای ابرا
رنگ آفتاب رنگ مهتاب
رنگ كرم ناز شب تاب