ختم کلام - دنبال من نگرد آخرین حرف معاصر
2012-02-19 07:50:25


دنبال من نگرد - ختم کلام
ترانه سرا: اندیشه فولادوند
اندیشه فولادوند

دنبال من نگرد قصه تمام شد
آن شب سكوت من ختم كلام شد
دنبال من نیا دنبال من نیا
من خانه نیستم
با راز این سفر بیگانه نیستم

دنبال من نگرد این یک ترانه نیست
از تو بریده ام
رفتن، رفتن بهانه نیست
سردابه ی سکون از جنس من نبود
تعبیر خواب من ساکن شدن نبود

دنبال من نگردد
دنبال من نیامن پر کشیده ام از کوچه بی صدا
روی حصیر آب بر سقف صد کتاب پرواز می کنم آزاد و بی نقاب

دنبال من نگرد
دنبال من نیا
من پر کشیده ام از کوچه بی صدا
دنبال من نیا
من خانه نیستم
با راز این سفر بیگانه نیستم

دنبال من نگرد
دیگر تمام شد آن شب من ختم کلام شد